کود ضد شوری

Anti Salt

تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدود کننده رشد و نمو گیاهان است و روی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان اثر منفی دارد. بنابراین ترکیبات زیادی در زمینه کاهش اثرات زیان‌آور این تنش مورد استفاده قرار گرفته اند. کود ضد شوری محصول شرکت آتیس با اثر خنثی کنندگی سدیم اضافی به همراه اسید آمینه‌های ضروری به شکل مؤثری در کاهش شوری ناحیه ریشه نقش ایفا می‌نماید.

شوری در خاک باعث به هم خوردن تعادل بین ذرات می‌گردد که وجود عنصر کلسیم در ترکیب کود ضدشوری ((Anti Salt به علت شعاع یونی بالاتر کلسیم نسبت به سدیم، این تعادل از دست رفته را در خاک‌های شور و سدیمی تا حدودی مرتفع می‌نماید.

 

JoomShaper